Façades 2022

Risicobeoordeling: De risicobeoordeling moet alle risico’s bevatten die er mogelijk toe kunnen leiden dat een gevel uiteindelijk als het klaar is niet aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen voldoet. Beheersplan: De beheersmaatregelen, nodig om de risico’s tegen te gaan, worden vervolgens vastgelegd in het keurings- en borgingsplan. Uitgangspunten hierin zijn dat die zaken vastgelegd worden die achteraf niet meer te controleren zijn (onderdelen van de gevel die aan het zicht worden onttrokken) en dat er gecontroleerd wordt om er voor te zorgen dat een fout zo snel mogelijk uit het proces geëlimineerd wordt. Opleverdossier gevelbouw De uitkomst van het keurings- en borgingsplan, aangevuld met tekeningen, berekeningen, informatie over de gebruiksfuncties, de gebruikte materialen en beheer en onderhoud, vormt het VMRG Keurmerk opleverdossier gevelbouw. Dit opleverdossier gevelbouw past naadloos in het dossier van de aannemer. De aannemer genereert het dossier bevoegd De nieuwe wetgeving geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers (incl. architect en voorschrijvers), aannemers, onderaannemers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag. Omdat de VMRG gevelbouwers binnen het bouwproces fungeren als onderaannemers, zal de bouwer van een gebouw zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de gevel één op één verleggen naar de desbetreffende gevelbouwer. Een werkgroep binnen de VMRG heeft zich daarom de afgelopen periode ingezet om een voorstel uit te werken zodat het VMRG Keurmerk Kwaliteitssysteem past binnen deze nieuwe wet. Risicobeoordeling en beheersplan In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet bij de melding bouwactiviteit – uiterlijk vier weken voor de start van de bouw – een risicobeoordeling van het bouwwerk en een daarop gebaseerd beheersplan worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. Daarom is de VMRG werkgroep van mening dat de gevelbouwer op dezelfde manier te werk moet gaan. gezag (alleen gevolgklasse 1) en/of het consumenten/ opleverdossier (alle gevolgklassen). Nieuw kwaliteitssysteem Veel van de gevel wordt al bepaald tijdens het engineering (en werkvoorbereiding) proces, vandaar dat dit proces een prominente plaats krijgt in het nieuwe kwaliteitssysteem. Naast dit proces, VMRG Keurmerk Engineering genoemd, vormen VMRG Keurmerk Productie en VMRG Keurmerk Montage de twee andere deelprocessen binnen het nieuwe VMRG Keurmerk kwaliteitssysteem. Schematisch ziet het hele proces er als volgt uit: De blauwe lijnen zijn de informatiestromen binnen het VMRG Keurmerk bedrijf én de informatiestromen tussen opdrachtgever en VMRG Keurmerk bedrijf. Tussen de opdrachtgever en VMRG Keurmerk Engineering worden ook de voorwaarden en uitvoering van het bouwkundig kader besproken en vastgelegd. De groene lijnen geven de output van de drie processen die op hun beurt weer de input zijn voor het opleverdossier gevelbouw. De lijn tussen de Opdrachtgever en VMRG Keurmerk Montage heeft betrekking op het bouwkundig kader. De opdrachtgever moet een bouwkundig kader aanleveren zoals overeen gekomen met VMRG Keurmerk Engineering. Indien dit niet door VMRG Keurmerk Montage wordt aangetroffen, kan er niet 176 177

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=